Op deze pagina vindt u de actuele informatie over vergoedingen en de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent het aanschaffen van technologische hulpmiddelen. 

Uit eigen zak (UEZ)

Algemeen gebruikelijke artikelen, zoals bestek en een stofzuiger, zijn voor eigen aanschaf. Dit geldt ook als hier een aanpassing aan nodig is, zoals bijvoorbeeld bij verdikt bestek of een robotstofzuiger. Voor de vergoeding van hulpmiddelen geldt over het algemeen dat als je iets zelf sowieso zou hebben aangeschaft, dat er geen vergoeding volgt. Voor hulpmiddelen die buiten de algemeen gebruikelijke artikelen vallen kan een vergoeding volgen via de zorgverzekeraar, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet langdurige zorg (Wlz) of via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Een groot aantal hulpmiddelen, en daarmee een groot deel van ondersteunende technologie, wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Een overzicht van welke hulpmiddelen dit zijn staat vermeld in het reglement hulpmiddelen van de zorgverzekeraar. Iedere verzekeraar heeft zijn/haar eigen regels omtrent vergoedingsvoorwaarden en hier kunnen dan ook (kleine) verschillen in zitten. Alle zorgverzekeraars dienen zich te houden aan de zorgverzekeringswet

De zorgverzekeraar heeft contracten met diverse leveranciers van technologische hulpmiddelen. Het is hierbij dan ook afhankelijk met welke leverancier een zorgverzekering een contract heeft, welk hulpmiddel wordt vergoed

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de gemeente en is bedoeld voor mensen die hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen. Bij de WMO vallen technologische hulpmiddelen onder maatwerkvoorzieningen, omdat het is afgestemd op de wensen en behoeften van de persoon. Elke gemeente hanteert een andere regeling wat betreft de eigen bijdrage voor de hulpmiddelen. Hierdoor kan het hulpmiddel in de ene gemeente meer of juist minder kosten dan in de andere gemeente. Daarbij komt dat sommige hulpmiddelen helemaal niet worden vergoed. Het is belangrijk om samen met uw zorgprofessional na te gaan welke hulpmiddelen vergoed worden in uw gemeente. 

De wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is voor mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Dit betreft mensen die verblijven in een zorginstelling of thuis wonen met intensieve zorg. Via de Wet langdurige zorg worden hulpmiddelen voor mensen die in een zorginstelling wonen vergoed. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie worden hulpmiddelen vergoed via de WMO van hun gemeente, voor ondersteunende technologie geldt dan ook hetgeen zoals beschreven bij het kopje ‘De Wet Maatschappelijke Ondersteuning’. 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden werkplekaanpassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om werken (weer) mogelijk te maken vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vergoed. Deze wet is bedoeld voor mensen die niet of maar gedeeltelijk kunnen werken. Wanneer iemand wel kan werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft, worden werkplekaanpassingen uitgevoerd door de participatiewet van de gemeente.
Wanneer iemand door een ziekte of beperking (technologische)
 hulpmiddelen nodig heeft voor het kunnen volgen voor scholing of onderwijs, kan hiervoor gebruik worden gemaakt van een regeling van het UWV.